آبان 20, 1397

آموزش CCNA فصل نوزدهم

  IPV6در سوئیچ و روتر  :  روشهای الصاق آدرسIPV6 به یکHost به روش های زیر است:

آبان 20, 1397

آموزش CCNA فصل هجدهم

آشنایی با پروتکل FHRPو زیرمجموعه آن غالبا یکی از بخشهای مهم شبکه که دارای کمترین افزونگی(Redundancy) می باشد اولین هاپ(HOP) بین میزبان و بقیه شبکه

آبان 20, 1397

آموزش CCNA فصل هفدهم

NAT(Network Address Translation NATیکی از ابزارهای قدرتمند دنیای IT است  که دقیقا همان کاری را انجام میدهد که از اسم آن برمی‌آید .به وسیلهNAT می

آبان 19, 1397

آموزش CCNA فصل شانزدهم

 Access-List های Extended (گسترده) ACL ها بسیار قابل انعطاف بوده و دست ما را در فیلتر کردن انواع مختلف ترافیک باز میگذارند. گفتیم که ACL