ML Servers

سرورهای سری ML (ایستاده) در سه بخش و برای کسب و کارهای کوچک, متوسط و بزرگ طراحی گردیده اند .
این سرورها برای کاربران و مشتریانی که محدودیت اختصاص فضا (رک و اتاق سرور) دارند بسیار مناسب میباشد.